dcsimg

 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานเกิดการพัฒนาความสามารถของตนเอง บริษัทจึงกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆที่มุ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่องขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆของพนักงาน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทีมงานผู้บริหาระดับสูง