dcsimg

 

หลักสูตร Supervisory Competency

พนักงานระดับบังคับบัญชา จะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ให้มีความสอดคล้องกับความสามารถของการเป็นผู้บังคับบัญชา(Supervisory Competency) โดยพนักงานระดับบังคับบัญชาจะได้เรียนรู้หลักสูตรต่างๆ อาทิ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมและความมั่นใจ ให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาทุกท่าน สำหรับการบริหารจัดการและการสร้างผลสำเร็จให้กับทีมงานของตนเอง