dcsimg

 

การพัฒนาพนักงาน

ที่ยูบีเอ นโยบายสำคัญของการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในทุกระดับ ยูบีเอจึงทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ให้กับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้มีพร้อมทั้งความรู้