dcsimg

Welcome to UBA Wastewater Treatment's Blog

Subscribe to feed Latest Entries

เราจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ ได้อย่างไร

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Monday, 13 October 2014
in บทความด้านเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย

เราจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ ได้อย่างไร


สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับผม Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย นะครับ วันนี้ ผมมีบทความสั้นๆ ที่จะมาแนะนำให้ทุกคน รู้จักวิธีในการช่วยกันรักษาแหล่งน้ำของเรากันนะครับ

1. บำบัดน้ำเสียและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2. ใช้บ่อดักไขมันและนำไขมันไปจัดการให้ถูกต้อง

...
Tags: Untagged
Hits: 41361 0 Comments
0 votes

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Monday, 13 October 2014
in บทความด้านเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง


สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ ผม Dr.UBA จะพาทุกท่าน มาเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำในแม่น้ำลำคลองกันครับ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ว่าสาเหตุของน้ำเสียในแม่น้ำลำคลอง มีอะไรบ้าง

1. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ ชุมชนที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลายๆหลังคาเรือน ย่านการค้าหรืออาคารที่ทำการ ล้วนจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้สอยในจุดประสงค์อื่นๆ น้ำที่ใช้นี้จะมีปริมาณหนึ่งซึ่งเป็นปริมารส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำทิ้งออกมา น้ำทิ้งส่วนมากจะเป็นน้ำจากส้วมและจากการชำระล้าง ซึ่งประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ สบู่ ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน สารอนินทรีย์ และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ เจือปนอยู่ สารเหล่านี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง จะเกิดผลเสีย 2 ประการใหญ่ๆคือ ประการแรกช่วยเพิ่มสารอาหารเสริมแก่พืชน้ำและสัตว์น้ำ ทำให้พืชน้ำและสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เมื่อพืขน้ำและสัตว์น้ำตายไป จะทำให้เกิดสารอินทรีย์ในน้ำเพิ่มขึ้น สารอินทรีย์ที่มาจากน้ำทิ้งและที่เกิดเพิ่มขึ้นนี้ ถ้ามีจำนวนมากเมื่อถูกย่อยสบายโดยแอโรบิกบักเตรีที่มีอยู่ในน้ำ ก็จะนำเอาออกซิเจนละลายน้ำมาใช้ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ออกซิเจนในอากาศละลายลงในน้ำ ทำให้เกิดสภาพขาดออกซิเจนขึ้น อันเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับแอนแอโรบิกบัคเตรีให้ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่อไป ทำให้น้ำกลายเป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นส่วนสารอื่นๆ ที่ปนมา เช่น สารอนินทรีย์จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานและเสียประโยชน์ใช้สอยไป นอกจากนี้ถ้าน้ำทิ้งมีเชื้อโรคชนิดต่างๆที่เป็นอันตราย เช่น บัคเตรี และไวรัส ก็จะทำให้เกิดโรคได้


...
Tags: Untagged
Hits: 21591 0 Comments
0 votes

การบำบัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Treatment) ทำอย่างไร ?

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Monday, 08 September 2014
in บทความด้านเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดกากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Treatment) ทำอย่างไร ?


สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผม  Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ บริหารจัดการน้ำ และ การ บำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร กันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ไปแล้วนั้น วันนี้ผมจะมาต่อยอดและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ บำบัดกากตะกอน กันนะครับ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับ


ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้หลักการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย์หรือสลัดจ์เป็นผลผลิตตามมาด้วยเสมอ ซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการกินสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบำบัดสลัดจ์เหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเหม็นของสลัดจ์ การเพิ่มภาวะมลพิษ และเป็นการทำลายเชื้อโรคด้วย นอก จากนี้การลดปริมาตรของสลัดจ์โดยการกำจัดน้ำออกจากสลัดจ์ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการเก็บขนไปกำจัดทิ้งหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ในการบำบัดสลัดประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ ได้แก่

...
Tags: Untagged
Hits: 47910 0 Comments
0 votes

บำบัดน้ำเสีย มีกี่ขั้นตอน ?

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Monday, 08 September 2014
in บทความด้านเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสีย มีกี่ขั้นตอน ?


สวัสดีครับทุกท่าน กลับมาพบกับผม  Dr.UBA ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ บำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร กันอีกครั้งนะครับ วันนี้ ผมมีบทความน่ารู้ มาให้ผู้อ่านทุกท่าน ได้เข้าใจถึง ขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นกันนะครับ ว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนและการบำบัดน้ำเสียนั้นมีวิธีการอย่างไร วันนี้ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

การบำบัดน้ำเสีย สามารถแบ่งได้ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. การบำบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment) และการบำบัดเบื้องต้น (Primary Treatment) : เป็นการบำบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรือน้ำเสีย โดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรงละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบื้องต้น (Primary Sedimentation Tank) และเครื่องกำจัดไขฝ้า (Skimming Devices) การบำบัด น้ำเสียขั้นนี้สามารถกำจัดของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 50 - 70 และกำจัดสารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได้ ร้อยละ 25 - 40

...
Tags: Untagged
Hits: 66449 0 Comments
0 votes

โครงการที่เปลี่ยนความวุ่นวายเป็นผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

Posted by Super User
Super User
Super User has not set their biography yet
User is currently offline
on Monday, 24 June 2013
in บทความด้านเทคโนโลยีกับการบำบัดน้ำเสีย

สวัสดีครับ กลับมาพบกับ Dr.UBA กันอีกครั้งนะครับ สำหรับบทความประจำเดือนมิถุนายน นี้ ผมขอนำเสนอ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโก กันครับ ลองมาดูกันซิว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้ เค้าจะจัดการปัญหามลภาวะต่างๆ อย่างไรบ้าง

น้ำมันจากการประกอบอาหารที่ใช้แล้วนับว่าเป็นปัญหาร้ายแรงต่อท่อน้ำเสียของเมืองซานฟรานซิสโก เนื่องจากน้ำมันจะทำให้เกิดการอุดตันในเส้นท่อ ทำให้ทางเมืองซานฟรานซิสโกต้องสูญเสียเงินมากกว่า 3.5 ล้านเหรียญในการล้างท่อทุกๆปี ทั้งนี้เมื่อเราเทน้ำมันเหล่านั้นในท่อระบายน้ำ น้ำมันจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นของแข็งจับตัวเป็นชั้นหนาภายในท่อระบายน้ำ ทำให้การไหนของน้ำนั้นน้อยลง คล้ายๆกับที่ไขมันในเส้นเลือดส่งผลกับการไหลเวียนของเลือด ผลจากท่อตันก็ก่อให้เกิดน้ำไหลไม่ลงท่อ, น้ำไหลล้นบนพื้นถนน, ส่งกลิ่นเหม็น และทำความเสียหายมูลค่าสูงต่อระบบท่อระบายน้ำ

             ห้องครัวจากที่พักอาศัยและจากร้านอาหารเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำมันและไขมันที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถควบคุมได้ในระบบท่อน้ำเสียเมือง โครงการการป้องกันมลภาวะทางน้ำนี้ตั้งเป้าให้ไขมันและน้ำมันเป็นมลพิษที่ต้องกำจัด และดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามกลยุทธ์ของโครงการ

...
Tags: Untagged
Hits: 58188 0 Comments
0 votes