dcsimg

อุดมการณ์ของยูบีเอ

ยูบีเอ คือ ผู้นำนวัตกรรมด้านการให้บริการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ให้กับอุตสาหกรรมด้านการให้บริการบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำและสิ่งแวดล้อม อาทิ การแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางด้านองค์ประกอบ การแก้ปัญหาด้านมลภาวะทางน้ำจากน้ำเสียชุมชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมลภาวะทางน้ำ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาคุณภาพในการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการมลภาวะทางน้ำกับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ยาวนานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยูบีเอยังมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของยูบีเอ ในการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำแบบไร้อากาศขนาดใหญ่อีกด้วย

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี วันนี้ยูบีเอ คือ บริษัทชั้นนำที่มีวิทยาการและนวัตกรรมที่ดีที่สุด ด้านการจัดการมลภาวะทางน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ด้วยการผลิตพลังงานทดแทน จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางน้ำ ที่เคยถูกมองว่าเป็น “ค่าใช้จ่าย” ให้กลายเป็น “คุณประโยชน์” อย่างมากต่อการลดต้นทุนด้านพลังงานของการดำเนินธุรกิจต่างๆ และเหมาะสมอย่างยิ่ง ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านราคาเชื้อเพลิงและพลังงานในสภาพปัจจุบัน เพราะเราเชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน วันนี้เราพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันในการเติบโตทางธุรกิจของคุณอย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป