dcsimg

พันธกิจของยูบีเอ

- ยูบีเอ จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
- ยูบีเอ มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า และนำความมั่นคงเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
- ยูบีเอ จะให้บริการที่ดีที่สุดด้วยบุคลากรที่เป็นเลิศและดำรงไว้ซึ่งศักยภาพในการแข่งขัน
- ยูบีเอ จะอุทิศตนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี