dcsimg

ประวัดิความเป็นมา

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ “UBA (ยูบีเอ)” ก่อตั้งเมื่อปี 2544 ในนามบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40.00 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามราชธานี จำกัด เนื่องด้วยทั้งสองบริษัทพันธมิตรได้เห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย จากการให้ความสำคัญของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนบริษัทละร้อยละ 50.00

จุดเริ่มต้นของ UBA เกิดจาก NWR ได้ชนะประมูลงานก่อสร้างโครงการโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ของสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องมีการเดินทดสอบและเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (Start-up & Commissioning) ทำให้ NWR พิจารณาว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในการเป็นผู้ให้บริการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่สามารถเติบโตได้ในอนาคต

ปัจจุบัน UBA เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านการจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศไทยโดยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา

UBA ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้งระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน (”ISO 9001”) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน (“ISO 14001”) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน (“ISO 45001”) ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจในการดูแลและให้บริการทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และกระทรวงต่างๆ เป็นต้น

นโยบายในการจัดการ
คุณภาพด้านการให้บริการ คือหัวใจของความสำเร็จ กว่า 20 ปี ของ UBA ในการเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร เราให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพดีที่สุด ต้องเกิดจากการใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม UBA จึงเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดและรวบรวมน้ำเสียรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองทั้งระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 และระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001 ร่วมทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆมากมาย ให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรอีกด้วยนโยบายคุณภาพ

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ โดยได้จัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะผู้บริหารระดับสูงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพของUBAไว้ ดังนี้คุณภาพดี มุ่งมั่นพัฒนา ตอบสนองลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทได้จัดให้มีวัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพ ดังนี้
1.คุณภาพของงานดี
2.พัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3.ลูกค้าพึงพอใจในบริการตามที่คาดหมายไว้
4.ปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
5.การบริหารทรัพยากร
6.กระบวนการในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์
7.การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จึงมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีนโยบายดังนี้
1.UBA จะมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ รวมถึงการจำกัดและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยร่วมกับมุ่งมั่นในการให้สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน โดย
     1.1 ควบคุมไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ เนื่องจากการให้บริการของบริษัท โดยจะควบคุมให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด
     1.2 ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อการกำจัดและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน
2.UBA จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และจะพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด
3.UBA จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจะกำหนดแนวทางในการนำกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปใช้กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งและการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของบริษัท
4.UBA จะมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษา ให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีการสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจะมีการฝึกอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะนำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของบริษัทเผยแพร่แก่พนักงาน สังคม และชุมชน
5.UBA จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001 และ ISO 45001 โดยการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอยู่เสมอ รวมทั้งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง