dcsimg

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์

บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์

การให้บริการออกแบบ และให้คำปรึกษา

การบริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำนวัตกรรมด้านการออกแบบก่อสร้างที่ทันสมัย มาหลอมรวมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยเฉพาะจากทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร โดยครอบคลุมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประปา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าไปเก็บข้อมูล พร้อมค้นหาความต้องการที่แท้จริง หรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรผู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาหาแนวทางการแก้ไขหรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามความต้องการของลูกค้า