dcsimg

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

งานเดินระบบและบริหารจัดการน้ำ

การดำเนินการจัดส่งทีมงานวิศวกรของบริษัทฯ เข้าไปเพื่อช่วยลูกค้าบริหารจัดการระบบบริหารจัดการน้ำ UBA มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทำงานมายาวนาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ UBA ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงมีความเข้าใจในลักษณะการทำงานของ แต่ละประเภทธุรกิจลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณด้านการบำบัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น และมีการบริหารจัดการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการทั้งแบบบริหารจัดการเต็มรูปแบบ (Full Operation) หรือแบบการให้บริการกำกับดูแลการดำเนินงาน (Operation Supervision)