dcsimg

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอุปกรณ์

บริการบริหารจัดการ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

การให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

การบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงสามารถรองรับการทำงานของระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขอบเขตการให้บริการดังกล่าวจะขึ้นกับตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงอายุการใช้งานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ ทั้งนี้การบริการดังกล่าว UBA สามารถให้บริการกับลูกค้าทั้งแบบประจำ รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส